Životopis

26.01.2014 23:04

Meno                       prof.MUDr.Viliam Fischer,CSc.,FICS

Dátum a miesto    18.9.1938, Bratislava

narodenia

Štátna príslušnosť  Slovenská republika

Rodinný stav            ženatý

Bydlisko                   Fialkové údolie 49, 811 01 Bratislava

Pracovisko                Klinika srdcovej chirurgie  NÚSCH, a.s., Bratislava

                                        Katedra kardiochirurgie   Slovenskej zdravotníckej

                                             univerzity, Bratislava

Pracovné  zaradenie            profesor kardiochirurgie

Vzdelanie                             základné  -  Bratislava, 1946 – 1954

                                             stredoškolské  -  Bratislava, 1954  -  1957

                                             vysokoškolské  -  LF UK Bratislava, 1957 – 1963

Atestácie                        I. stupňa  Všeobecná chirurgia, SPAM, Bratislava 1968

                                             II. stupňa všeobecná chirurgia, SPAM,  Bratislava 1972

                                             Špecializácia  v odbore kardiochirurgia, MZ SR 1998

 

Odborná prax  a                  VÚ Bzenec na Morave    1963 – 1964

pedagogická činnosť            OÚNZ  Dunajská Streda, chirurgické odd. 1964 – 1966

                                       KÚNZ  Bratislava, neurochirurgické odd. 1964 – 1968

                                       ILF, Bratislava, Katedra chirurgie, asistent 1968 – 1970

                                       ILF, Bratislava, Katedra chirurgie, odborný asistent 1970 – 1980

                                      ILF, Bratislava, Subkatedra kardiovaskulárnej chirurgie,

                                      Odborný asistent 1980 – 1990

                   Prednosta Kliniky kardiovasulárne chirurgie

          SÚSCH a vedúci katedry kardiovaskulárnej chirurgie SZU

          Bratislava, 1990 – 2002

                                      Prednosta Kliniky srdcovej chirurgie  NÚSCH, a.s., a vedúci

          subkatedry, neskôr katedry srdcovej chirurgie  SZU Bratislava,

          2002 – 2008

         

          Prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava  od

          roku 2002- 2010

         

 

          Absolvoval pracovné pobyty na viacerých zahraničných

          Pracoviskách. Medi najvýznamnejšie možno zaradiť stáže 

          v USA, Kanade, ZSSR, JAR, Rakúsku, Juhoslávii, Taliansku, 

          Maďarsku  a Belgicku. K profesionálne k najvýznamnejším patria

                  stáže u prof. Cooleyoho, prof. DeBakeya a prof. Crawford v 

                   Houstone, u prof. Shumwaya v Palo Alto v Kalifornii, u prof. Ch.

          Barnard v Kapskom Meste, prof. Reed v New Yorku, u prof.

          Radovanoviča v Novom Sade, u prof. E Wollnera v AKH Wien

           a u prof. F Mohra v Lipsku.

 

Postgraduálne študijné        1979 - Montreal Heart Insitute (prof. Grondin)        

Pobyty v zahraničí                 1981 – Moskva, Inštitút Kardiovaskulárnych chorôb (prof.    

                                               Burakovskij)

1984 – Budapešť, Inštitút Kardiovaskulárnych chorôb (prof.Arvay)

1987 – Novi Sad, ,Inštitút Kardiovaskulárnych chorôb (prof.

Radovanovič)

1990 – New York, Institute of Cardiovascular Diseases (prof.

Reed)

1990 – Palo Alto, Institute of Cardiovascular Diseases (prof.

Shumway)

1990 – Houston, Institute of Cardiovascular Diseases (prof.

Cooley, prof. DeBakey)

1993 – Miláno, Department of Cardiac Surgery (prof.

Frigiola)

1995 – Hospital Sacred Heart, West Florida, Regional &medical Centre, Pensacola, USA

1995 – Groote Schuur Hospital, JAR Pretoria, (prof.

Freek Stein)

1996 – Hury Hospital, Gathisberg Hospital, Brusel, Belgicko

1996 – New York, Mont Sinai Hospital (prof. Silvay, Griep)

1989 – 2010 AKH Wien (prof. Wollner) každoročné krátkodobé pobyty

2004 – Budapešť, Inštitút Kardiovaskulárnych chorôb (prof.  Szabolcz)   

2005 – Lipsko, Inštitút Kardiovaskulárnych chorôb (prof. Mohr)

2008 – Kazachstan, Astana - Inštitút Kardiovaskulárnych chorôb       

 

Odborná publikačná činnosť:

 

Knižné publikácie                  Autor – 1 Chirurgická liečba  ICHS

                                              Spoluautor - 2

Zoznam odborných

prednášok                              357

 

Pôvodné vedecké

práce                                     125

 

Citácie                                   184

 

Atestanti z cievnej chirurgie

a    kardiochirurgie                52

 

Doktorandi   vo vednom

odbore chirurgia                   11

 

Znalosť  cudzích jazykov    anglicky,  nemecky, rusky, maďarsky, srbo – chorvátsky

 

                                                                                                                                                            

Vedecké a pedagogické        Kandidát vied (CSc.) r. 1976

hodnosti                                Docent v odbore Chirurgia  r.1988

                                              Profesor v odbore Kardiochirurgia  r. 1999

           Do  slovenskej  kardiochirurgie  zaviedol  viacero nových,

          dovtedy nepoužívaných  kardiochirurgických  postupov

          (endarterektómie koronárnych artérii, použitie AMI na

           revaskularizáciu myokardu, simultánne operácie a.carotis +

           kardiochirurgické výkony, chirurgické riešenia akútnych

           aneuryziem ascendentnej aorty v cirkulačnom areste, atď).

 

Členstvo v domácich            Slovenská lekárska spoločnosť

odborných                             Slovenská kardiologická spoločnosť

spoločnostiach                      Slovenská chirurgická spoločnosť

                                              Slovenská internistická spoločnosť

                                              Sekcia psychosomatickej medicíny a

                                              Behaviorálnej medicíny

                                              Slovenská transplantačná spoločnosť

                                              Spolok lekárov, Bratislava

                                              Slovenská lekárska komora

 

Členstvo                                The European Association for Cardio – Thoracic Surgery,

v medzinárodných                (od r.1993)

organizáciách                       Mediterranean Association  of Cardiology and

                                              Cardiovascular Surgery, ( od r.1988 )

                                   Danubian Forum  of Cardiac Surgery, (od r.1997) – 1.

                                               prezident a zakladateľ

                                              International  College of Surgeons (USA, od r.1998)

                                             Čestný člen Českej kardiovaskulárnej spoločnosti (od r.2008)

 

Funkcie na MZ SR              Hlavný odborník MZ SR pre kardiovaskulárnu chirurgiu

                                              na Slovensku, (1991 – 1997)

                                              Hlavný odborník MZ SR pre odbor kardiochirurgia

                                              (1997 - 2007)

           Hlavný odborník MZ SR pre Transplantológiu srdca na

                                              Slovensku ( od r.1997)

                                              Výbor expertov rady Európy (1997)

                                              Predseda rady expertov MZ SR, (1995 – 1998)

                                              Člen Vedeckej rady MZ SR, (od r. 1995 -2007)

                                              Člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác

                                              (Dr.Sc.) vo vednom odbore 51-08–9 chirurgia,

                                              (od apríla 1999 - 2007)

Spoločenské uznania :           

 

Zaslúžilý pracovník 1998       udeľuje  MZ  A  SOCIÁLNYCH   VECÍ SR,

                                               Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov

                                               zdravotníctva.

Pamätná medaila Jonáša      udeľuje MZ  A  SOCIÁLNYCH VECÍ  SR

Bohumila Guota 1989

 

Časopis  ZDRAVIE                predseda redakčnej rady  1998

 

CARDIO-magazín                 odborný garant 2006-2007

 

Posol Slovenska  1996           anketa čitateľov denníka „ Slovenská republika „

 

Muž  roka  1996                     anketa čitateľov časopisu Slovenka

 

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy     najvyššie štátne vyznamenanie udelené predsedom vlády   

                                                    SR v zastúpení prezidenta SR za mimoriadne významné                                                                     

                                                    zásluhy v oblasti vedy a šírenia dobrého mena Slovenskej

                                                    republiky v zahraničí, 28.10.1998

Osobnosť Slovenska 1998     anketa čitateľov denníka Pravda

 

Zlatá medaila Trnavskej univerzity za rok 1999

 

Čestné občianstvo  obce Jur nad Hronom 20.3. 1999

 

Medaila akad.L.Dérera         udeľuje  Minister zdravotníctva  SR za celoživotný prínos  

                                                pre slovenské zdravotníctvo v odbore kardiochirurgia 

                                                a transplantácia  srdca, 19.10.2000

Cena MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA – NOVÉ MESTO  - 28.8.2003

 

Držiteľ diplomu                  FOREMOST HEALTH  PROFESSIONALS  of the WORLD

                                            2008   udelený inštitúciou – International Biographical Centre,

                                                                                    Cambridge, England

                                            PAMÄTNÝ LIST PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ

                                            Viliamovi Fischerovi za nezištnú prácu pre slovenskú vlasť –

                                            Slovenskú republiku pri 20. výročí jej nezávislosti 2013

Ocenenie                             Osobnosť Bratislavy za rok 2013, udelené kultúrno-spoločenským

                                           Mesačníkom  všetkých Bratislavčanov METROPOLA za

                                           celoživotný prínos  v medicíne                 

Realizoval prvú úspešnú transplantáciu srdca na Slovenska 20-21.marec 1998

z prvých 100 transplantácii srdca (1998 – 2008)  prof. Fischer   zrealizoval  45

Od roku 1980 realizoval zo svojimi spolupracovníkmi viac ako 5 000 operácií srdca 

Vychoval ďalšiu generáciu   špičkových kardiochirurgov v NUSCH, a.s Bratislava

 

ŠPORTOVÁ ANAMNÉZA:

·                    Člen futbalového oddielu Slovan Bratislava od žiackeho veku.

·                    Člen dorasteneckej reprezentácie ČSSR v rokoch 1956 - 1957.

·                    Člen kádru prvoligového futbalového družstva Slovan Bratislava v rokoch 1960 –

                       1963.

·                    Člen futbalového klubu DAC Dunajská Streda, 1964-1666

·                    Svoju futbalovú kariéru ukončil v divíznom klube Slovan Olympia Wien v roku

                               1972, kde pôsobil 3,5 roka.

·                    V rokoch 1967 – 1975 klubový lekár volejbalistiek TJ Slávia UK Bratislava.

·                    Od roku 1976 bol klubovým lekárom v hokejovom družstve Slovan Bratislava.

·                  V roku 1979 získanie titul Majstra ČSSR v hokejovom oddiely Slovan Bratislava ako                     lekár mužstva.

·                    V rokoch 1982 – 1990 člen Výboru TJ Slovan Bratislava CHZJD a predseda  jej

                               zdravotnej komisie.

·                    V roku 1990 – 1992 člen výkonného výboru futbalového oddielu ŠK Slovan  

                               Bratislava a predseda  zdravotnej komisie.

·                    Od roku 1992 – člen výboru futbalového oddielu ŠK Slovan Bratislava

·                    V rokoch 2001 – 2003 prezident a predseda predstavenstva futbalového ŠK Slovan 

                                Bratislava.

·                    Od roku 2006  členom poradného tímu seniorskej „A“ reprezentácie SR vo futbale.

·                    Účastník MS vo futbale v roku 2010 v JAR ako šéflekár národného mužstva vo

                               futbale.

V Bratislave, dňa 14. 1. 2014